Kalendorius
2020 m. rugpjūčio mėn.
P A T K P Š S
« Bir   Rgs »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Gamtosauginė mokykla
Gamtosauginė mokykla
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Monthly Archives: rugpjūčio 2020

PATVIRTINTA

Plungės lopšelio-darželio  „Nykštukas“

                                                                          direktoriaus 2020 m.  rugpjūčio  26 d.

                                                                      įsakymu Nr. V1-36

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO PLUNGĖS LOPŠELYJE–DARŽELYJE „NYKŠTUKAS“  EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU TVARKOS APRAŠAS

        I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  ugdymo organizavimo Plungės lopšelyje-darželyje „Nykštukas“  ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Plungės lopšelio-darželio (toliau – Įstaigos) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  ugdytinių (toliau – vaikų) priėmimą į įstaigą, ugdymo, maitinimo  paslaugų     organizavimą  ekstremaliosios situacijos metu.

2. Aprašu vadovaujasi Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas“ administracija (toliau – Administracija) ir tėvai (globėjai, įtėviai) (toliau – tėvai).

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų apibrėžtas sąvokas.

 

II.  VAIKŲ PRIĖMIMAS  IR UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

4. Į įstaigą  ekstrermaliosios situacijos metu priimami  visi įstaigai priskirti vaikai.

5. Kiekvienoje grupėje leidžiamas ugdyti vaikų skaičius atsižvelgiant į jų amžių nurodytas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (HN 75:2016) 5 punkte.

6.   Tėvai pirmą kartą  ar po vasaros atostogų nelankymo atvesdami vaiką į darželį pasirašo deklaraciją (1 priedas),  

7.  Už vaikų maitinimą mokėti remiantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. Nr. T1-94 „Dėl vaiko maitinimo kainos Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinį ugdymą vykdančiose įstaigose nustatymo“ sprendimu.

8. Įstaiga užtikrina,  kad:

8.1. ugdymo paslaugos būtų organizuojamos kiek įmanoma  maksimaliai  lauke, laikantis grupių izoliacijos principo: vaikai lankytų nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla būtų vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke;

8.2. ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai tą pačią dieną dirbtų tik vienoje grupėje;

8.3. su vaikais neturėtų kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais (pvz., kiemsargis, elektrikas, santechnikas ir pan.);

8.4. riboti skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktą, jei to padaryti neįmanoma, riboti kontakto laiką išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 min. didesniu kaip 2 m. atstumu);

8.5. vaikai būtų maitinami grupės patalpose. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas;

8.6.  nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Įstaigoje esančios bendros patalpos (muzikos salė, logopedo kab. ar pan.) po kiekvienos grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos;

8.7. jei organizuojamos kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, jos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu turi būti vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir  nuvalomi dažnai liečiami paviršiai;

8.8. prie įėjimo į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas, būtų pateikta informacija:

8.8.1. kad asmenys, atlydintys vaikus adaptaciniam laikotarpiui privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

8.8.2. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

8.9.  šalia įėjimų į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas, būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės);

8.10. darbuotojai vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, jei lauke neišlaikomas 1 m. atstumas, viduje 2 m.

8.11. informuoti darbuotojus, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), į darbą nevyktų;

8.12.  už savo sveikatos būklę atsakingas kiekvienas darbuotojas.    

          8.13. darbuotojus, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant nušalinti nuo darbo, jiems rekomenduoti konsultuoti Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu;

8.14. jeigu įstaigos Administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;

8.15. drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;

  8.16. užtikrinti, kad ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo);

 8.17. užtikrinti, kad ugdymo paslaugų teikimo patalpos būtų išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų atliekama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf);

             8.18. darbuotojams vengti ilgesnio nei 15 min. kontakto. Susirinkimo metu neišlaikant 2 m. atstumo dėvėti kaukes.

 

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

        9. Į įstaigą vaikai ir darbuotojai patenka pagal parengtą judėjimo žemėlapį (pridedama)

10. Už Aprašo įgyvendinimą atsako ir Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Įstaigos direktorius.   

.

Keičiantis    Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nurodymams  šios taisyklės gali keistis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo organizavimo

Plungės lopšelyje–darželyje „Nykštukas“  ekstremaliosios

situacijos metu tvarkos aprašo 

                                                                                        priedas Nr.1

 

VAIKO,  EKSTREMALIOS SITUACIJOS LAIKOTARPIU LANKANČIO

PLUNGĖS LOPŠELĮ-DARŽELĮ „NYKŠTUKAS“,

DEKLARACIJA

_______________

(data)

Plungė

Aš, _____________________________, patvirtinu, kad

Vaiko vardas, pavardė _________________________________________

Vaiko vardas, pavardė_________________________________________

  • per pastarąsias 14 dienų neteko bendrauti su Covid 19 paveiktų   užsienio šalių, grįžusiais ar galimai užsikrėtusiais Covid-19 infekcija asmenimis;
  • aš ir mano šeimos nariai nėra grįžę iš Covid 19 paveiktų užsienio šalių per pastarąsias 14 dienų;
  • Vaikas yra sveikas: nekarščiuoja, nesloguoja, nekosti, neturi kitų viruso požymių.

Įsipareigoju į ikimokyklinio ugdymo įstaigą  vaiką vesti tik sveiką:  nekarščiuojantį nekosčiojantį, nesloguojantį, neturintį kitų viruso požymių.

Pasižadu, jog, išaiškėjus faktui, kad teko bendrauti su galimai užsikrėtusiais ar iš užsienio grįžusiais asmenimis, tuoj pat informuosiu Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas“  grupės pedagogą ir nutrauksiu vaiko (-ų)  lankymąsi institucijoje (t. y. ikimokyklinio ugdymo įstaigoje).

Suprantu, jog, išaiškėjus faktui, kad pateikiau klaidingus duomenis ir faktus, gresia administracinė arba baudžiamoji atsakomybė už karantino sąlygų pažeidimą.

Užtikrinu tėvų, globėjų pasiekiamumą bet kuriuo vaiko buvimo įstaigoje metu. Patikslintas kontaktinis teflono numeris (-iai) ___________________________________________.

 

 

_____________                                    ____________________________________

     ( parašas)                                                                            (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

2 priedas

 

VAIKŲ,  KARANTINO LAIKOTARPIU LANKANČIŲ

PLUNGĖS  LOPŠELĮ-DARŽELĮ „NYKŠTUKAS“,

DEKLARACIJŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pasirašymo data

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per pageltusią žolę atbėgo rugsėjis.
Greit pakvips gelsvais lapais ir sidabro lietum…
Eina derliaus surinkti net ir tas, kas nesėjo,
Ir lydės mamos ir tėčiai į mokyklą vaikus.

Skamba mažas varpelis vaikelio delne:
Su Rugsėjo pirmąja, su Vaikystės švente!

Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, atsižvelgiant į COVID-19 ligos epidemiologinę situaciją šiemet renginiai vyks kitaip…

Plungės lopšelyje – darželyje „Nykštukas“ Rugsėjo 1-osios šventinį rytmetį pasitikime 9 val. 30 min. lauko aikštelėse arba grupėse (esant blogoms oro sąlygoms, tėvai grupėse dalyvauti negalės).

Šventės dalyviai – nepamirškite laikytis 1m. atstumo atviroje erdvėje ir 2 metrų atstumo uždarose patalpose. Mokytojai, mokytojų padėjėjos bei kiti darbuotojai, vaikų tėvai – dėvėkime nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Šventėje negali dalyvauti karščiuojantys asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymių, taip pat tie, kuriems tuo metu privaloma izoliacija.

 Į naujus mokslo metus ženkime kupini ryžto ir pasitikėjimo savo jėgomis. Linkime, kad smalsumas, žinių troškimas ir jaunatviška energija sėkmingai įveiktų visus iššūkius!