Menu Close

Vizija, misija, tikslai

MISIJA

Vaikų priežiūra, sveikata, gerovė, lavinimas.

VIZIJA

          pamatinėmis humanistinėmis vertybėmis ugdymą grindžianti, prasmės, atradimų ir asmens ugdymo(si) sėkmės siekianti mokykla, kuri savo veikloje vadovaujasi mokyklos bendruomenės susitarimais ir mokymusi.

STRATEGINIS TIKSLAS 2021-2023 M. 

Ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę, socialiai saugioje aplinkoje.

METINĖS VEIKLOS PROGRAMOS TIKSLAS 2021 M. 

Rūpintis bendruoju vaikų gebėjimų ir vertybinių nuostatų ugdymu, didinant ankstyvojo ugdymo prieinamumą.

METINĖS VEIKLOS TIKSLAI:

1.Vykdyti aktyvios mokyklos programą. 

2. Įtraukios, emociškai saugios ugdymosi aplinkos bendruomenei kūrimas.

             3. Tautinis-pilietinis bendruomenės ugdymas.

UŽDAVINIAI:

1. Integruoti fizinį aktyvumą į kasdieninį ugdytinių ir Mokyklos bendruomenės gyvenimą.

2. Naujai suburti darbo grupę, organizuojančią  aktyvumo stiprinimo veiklą Mokykloje.

            3.  Organizuoti mokymus pedagogams  S. Kneipas darželyje.

4.  Organizuoti bendrystės valandas bendruomenei.

5.  Pedagogų kompetencijų įtraukiojo ugdymo srityje stiprinimas.

            6. Organizuoti mokymus pedagogams, skirtus tobulinti mokymo įgūdžius, taikant IKT priemones.

7. Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas integruoti etnokultūros , tautodailės  pagrindus.

8.  Bendradarbiauti su socialiniais partneriais.

PRIORITETAI:

               1. Įtraukusis ugdymas. Personalizuotas ugdymas kiekvienam mokiniui.

              2. Bendradarbiavimas su tėvais, globėjais. 

              3. Vaikų kalbos ugdymas. 

 

Skip to content