MISIJA

           Vaikų priežiūra, sveikata, gerovė, lavinimas. 

VIZIJA

           Įstaiga, kurioje vaikai, tėvai ir darbuotojai gali jaustis orūs.

STRATEGINIS TIKSLAS 2021-2023 M. 

              Ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę, socialiai saugioje aplinkoje.

METINĖS VEIKLOS PROGRAMOS TIKSLAS 2021 M. 

              Rūpintis bendruoju vaikų gebėjimų ir vertybinių nuostatų ugdymu, didinant ankstyvojo ugdymo prieinamumą.

METINĖS VEIKLOS TIKSLAI:

1.Vykdyti aktyvios mokyklos programą. 

2. Įtraukios, emociškai saugios ugdymosi aplinkos bendruomenei kūrimas.

              3. Tautinis-pilietinis bendruomenės ugdymas.

UŽDAVINIAI:

1. Integruoti fizinį aktyvumą į kasdieninį ugdytinių ir Mokyklos bendruomenės gyvenimą.

2. Tikslingai naudoti  atnaujintą materialinę bazę vaikų sveikatinimui.

3. Dalyvauti aktyvių mokyklų renginiuose.

4. Kelti bendruomenės kvalifikaciją, ugdytinių sveikatinimo, emocinio saugumo ir IKT srityse.

5. Organizuoti bendrystės valandas bendruomenei.

6. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais.

7. Šviesti bendruomenę emocinio saugumo klausimais.

8. Rengti, vykdyti  Mokyklos, rajoninius, Respublikinius projektus susietus su metinės veiklos tikslais.

PRIORITETAI:

            1. Ugdyti sveiką žmogų ir kurti darnią mokyklos aplinką.

             2. Bendradarbiavimas su tėvais, globėjais. 

            3. Vaikų kalbos ugdymas.