Menu Close

Vizija, misija, tikslai

MISIJA

Vaikų priežiūra, sveikata, gerovė, lavinimas.

VIZIJA

          Pamatinėmis humanistinėmis vertybėmis ugdymą grindžianti, prasmės, atradimų ir asmens ugdymo(si) sėkmės siekianti mokykla, kuri savo veikloje vadovaujasi mokyklos bendruomenės susitarimais ir mokymusi.

STRATEGINIS TIKSLAS 2022-2024 M. 

Ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę, socialiai saugioje aplinkoje.

METINĖS VEIKLOS PROGRAMOS TIKSLAS 2023 M. 

Rūpintis bendruoju vaikų gebėjimų ir vertybinių nuostatų ugdymu, didinant ankstyvojo ugdymo prieinamumą.

METINĖS VEIKLOS TIKSLAI:

Geros Mokyklos kūrimas

UŽDAVINIAI:

1. Personalizuoti ugdymą, atsižvelgiant į vaiko ugdymą. Ugdyti smalsumą, tyrinėjimą, puoselėjantį ugdymo kultūrą (pereinama nuo mokymo prie mokymosi kultūros).

2. Taikyti efektyvius įtraukiojo ugdymo metodus, dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais.

            3.  Vykdyti  priešmokyklinio ugdymo atnaujintą programos turinį.

4.  Darnios vieningo tikslo siekiančios ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo komandos kūrimas (komandos telkimo renginiai).

5.  Plėtoti bendradarbiavimo ryšius su tėvais.

            6.  Pagal galimybes atnaujinti edukacines erdves, skirtas STEAM ir S. Kneipo ugdymo metodams taikyti.

7.  Sensorinio kambario įrengimas ir naudojimas ugdymo tikslams pasiekti.

8.  Skatinti vaikų mokymąsi, įtraukiant tėvus.

            9.  IKT diegimas.

PRIORITETAI:

               1. Įtraukusis ugdymas. Personalizuotas ugdymas kiekvienam mokiniui.

              2. Bendradarbiavimas su tėvais, globėjais. 

              3. Vaikų kalbos ugdymas. 

 

Skip to content