Kalendorius
2018 m. gruodžio mėn.
P A T K P Š S
« Lap    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Gamtosauginė mokykla
Gamtosauginė mokykla
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

 


PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2017 m. spalio 26 d. Nr. T1-234

Plungė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašą (pridedama).         

2. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimą Nr. T1-197 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                    Audrius Klišonis

 

 

                  PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2017 m. spalio 26 d.

sprendimu Nr. T1-234

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo, išlaikymo mokesčio nustatymą, lengvatų taikymą ir pateisinamų dokumentų lengvatoms taikyti pateikimo tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi.

3. Aprašo tikslas – sudaryti  sąlygas švietimo įstaigoms, įgyvendinančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, organizuoti vaikų švietimą, maitinimą ir turtinti ugdymosi aplinką.

 

II SKYRIUS

MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMAS

 

4. Dienos mokestį už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sudaro:

4.1. Mokestis už maitinimą – 100 proc. vaikų dienos maitinimo normos (patvirtintos Savivaldybės tarybos sprendimu) už kiekvieną lankytą dieną (pusryčiai sudaro 25 proc. dienos maitinimo mokesčio, pietūs -  45 proc., vakarienė – 30 proc.). Jeigu vaikas ugdymo įstaigoje būna ne visą darbo dieną, tėvai gali rinktis ir mokėti tik už pusryčius, už pusryčius ir pietus, už pietus ir vakarienę, tik už pietus arba tik už vakarienę. Atsižvelgdama į tėvų prašymus, švietimo įstaiga gali taikyti išimtis. Jeigu vaikas ugdymo įstaigoje išbūna ne ilgiau kaip 4 valandas, tėvai gali visiškai atsisakyti maitinimo.

4.2. Mėnesinis mokestis – 0,30 Eur už kiekvieną įstaigos darbo dieną (nepriklausomai nuo lankymo ir teikiamų mokesčio lengvatų) ugdymo ir bendroms įstaigų reikmėms. Mėnesinis mokestis netaikomas vaikams, lankantiems priešmokyklinio ugdymo grupes, kurių veiklos trukmė ne ilgiau kaip 7 valandos. Draudžiama iš tėvų papildomai rinkti rinkliavas, išskyrus tėvų savanorišką paramą įstaigai.

 

III SKYRIUS

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

 

5. Nuo mokesčio už vaikų maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančiose įstaigose atleidžiamos šeimos, gaunančios socialinę pašalpą.

6. Mokestis už vaikų maitinimą ikimokyklinio ugdymo programas įgyvendinančiose įstaigose tėvų (globėjų) prašymu mažinamas 50 procentų, jei:

6.1. vaikas lanko lopšelio-darželio „Pasaka“ specialiojo ugdymo grupę;

6.2. vaikas, kurio abu tėvai arba motina (tėvas), viena (-as) auginanti (-is) vaiką, yra bedarbiai (kas trys mėnesiai pristačius iš darbo biržos pažymą; jei keičiasi šeimos sudėtis, reikia vėl pristatyti pažymą apie šeimos sudėtį);

6.3. vaikas turi  tik vieną iš tėvų:

6.3.1. vienas iš tėvų miręs (pateikus šeimos sudėties pažymą ir mirties liudijimo kopiją);

6.3.2. vienas iš tėvų dingęs be žinios (pateikus šeimos sudėties pažymą ir teismo sprendimo kopiją dėl vieno iš tėvų pripažinimo dingusiu be žinios);

6.3.3. įstatymų nustatyta tvarka nėra galimybės nustatyti vaiko tėvo tapatybės arba teismas negali tėvui (motinai) priteisti vaiko išlaikymo (pateikus šeimos sudėties pažymą, vaiko gimimo liudijimo išrašo kopiją ir teismo sprendimo kopiją);

6.4. šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų; vyresni, jeigu mokosi mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai) (pateikus šeimos sudėties pažymą, pažymą iš mokymo įstaigų  rugsėjo ir sausio mėnesiais);

6.5. vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje bent vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pateikus pažymą iš mokymo įstaigos rugsėjo ir sausio mėnesiais);

6.6. tėvas ar motina atlieka tikrąją karo tarnybą (Lietuvos Respublikos piliečių privalomąją karo tarnybą, profesinę karo tarnybą, krašto apsaugos savanorių karo tarnybą, taip pat kariūnų tarnybą) (pateikus pažymą iš tikrosios karo tarnybos vietos);

6.7. vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma ar kita liga, dėl kurios nustatyti vidutiniai ir sunkūs neįgalumo poreikiai (pateikus tai patvirtinantį neįgalumo pažymėjimą);

6.8. vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai (pateikus PPT pažymą);

6.9. vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas  ne didesnis kaip 40 % darbingumo lygis.

7. Proporcingai mažinamas mokestis už maitinimą, kai tėvų (globėjų) prašymu atsisakoma pusryčių, pietų ar vakarienės. Jeigu tėvai visiškai atsisako maitinimo, jie moka tik mėnesinį mokestį. Prašymai dėl maitinimo pakeitimo įstaigos vadovui pateikiami ne dažniau kaip vieną kartą  per mėnesį.

8. Mokestis už vaikų maitinimą neskaičiuojamas ir nemokamas už nelankytas dienas šiais atvejais:

8.1. už  vaiko ligos laikotarpį ir savaitę po jo (pateikus vaiko sveikatos būklės pažymėjimą);

8.2. vaiko ligos ir gydymosi sanatorijoje atveju (pateikus gydytojo pažymą dėl vaiko sveikatos būklės, dėl gydymosi sanatorijoje ar dėl namų režimo);

8.3. tėvų (globėjų) kasmetinių, nemokamų, mokymosi, kūrybinių, motinos nėštumo ir gimdymo, vaikui prižiūrėti skirtų atostogų metu (pateikus patvirtinančius dokumentus);

8.4. vasaros laikotarpiu (birželio – rugpjūčio mėnesiais);

8.5. mokinių atostogų metu (pateikus prašymą);

8.6. nelaimės šeimoje atvejais, artimųjų sunkios ligos, mirties atveju (tėvams ar globėjams pateikus prašymą);

8.7. tėvams dirbant pagal kintamą darbo grafiką, kai pateisinamos tėvų poilsio dienos (pateikus prašymą ir grafikus arba darbo pažymas iš darbovietės);

8.8. tėvams (globėjams) suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų dėl suteikiamų dviejų papildomų poilsio dienų per mėnesį (pateikus iš darbovietės pažymą arba darbo grafikus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos);

8.9. tėvų ligos metu (parašius prašymą ir pristačius nedarbingumo pažymėjimo kopiją);

8.10. žiemos laikotarpiu, jei oro temperatūra 20oC šalčio ir žemesnė (pranešus apie nebuvimą);

8.11. jeigu įstaiga (grupė) uždaryta dėl higienos normų pažeidimo, karantino, remonto darbų.              

9. Dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos, pateikiami švietimo įstaigos direktoriui,  priimant vaiką į ugdymo įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis darbo dienomis. Prašymai ir dokumentai, patvirtinantys teisė į lengvatą, pristatomi iki einamojo mėnesio 20 d. Lengvata taikoma nuo to paties mėnesio 1 dienos. už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas. Šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas, mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio už praėjusį laikotarpį, ne ilgesnį kaip trys mėnesiai. Dėl objektyvių priežasčių laiku nepateikus pažymos, mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio. Nepateikus dokumentų, mokestis mokamas bendra tvarka.

10. Tėvai (globėjai) ar teisėti vaiko atstovai privalo iki 11 val. ryto informuoti ugdymo įstaigos direktorių apie vaiko neatvykimą į ugdymo įstaigą kitą dieną Aprašo 8.1. – 8.10. punktuose nurodytais atvejais. Taip pat, vaikui nelankius ugdymo įstaigos ilgesnį laikotarpį, tėvai (globėjai) pagal galimybes turi pranešti iš vakaro iki 11 valandos apie vaiko atvykimą. Po ligos vaikas gali būti priimtas į įstaigą tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo pažymą.

11. Tėvai ar vaiko globėjai atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Neteisėtai gavus  lengvatą už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, piniginės lėšos išieškomos įstatymų nustatyta  tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 25 dienos.

13. Nesumokėjus mokesčio be pateisinamos priežasties už du mėnesius, įstaigos vadovas turi teisę išreikalauti jį įstatymų nustatyta tvarka. Be pateisinamos priežasties nemokant už lopšelį-darželį ilgiau kaip du mėnesius, įstaigos vadovas turi teisę išbraukti  vaiką iš ikimokyklinio ugdymo įstaigos vaikų sąrašų.

14. Neatsiskaičius su anksčiau lankyta ikimokyklinio ugdymo įstaiga, vaikas negali būti priimamas į kitą miesto (rajono) ugdymo įstaigą, kuri vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

____________________________________________

 

 

INFORMACIJA NORINTIEMS UŽSIMOKĖTI INTERNETU

Plungės lopšelis- darželis "Nykštukas"

Sąskaitos numeris LT664010043000175438

Mokėjimo paskirtis (vaiko vardas, pavardė, grupės pavadinimas)