Menu Close

Veiklos sritys

MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR  FUNKCIJOS

 1. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

 2. Pagrindinės švietimo veiklos rūšys:

 2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 10.10;

 2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 10.20;

 2.3. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

 2.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 60.

 3. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 3.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 29;

 3.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 20;

 3.3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

 3.4. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10;

 3.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52.

 4. Mokykla yra labdaros ir paramos gavėja.

 5. Mokyklos veiklos tikslas – padėti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kultūrinius poreikius, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi pagal pradinio ugdymo programą.

 6. Mokyklos veiklos uždaviniai:

 6.1. teikti vaikams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą;

 6.2. telkti vaikus ir suaugusiuosius bendruomenės veiklai, vykdyti visuomenės kultūrinio ugdymo funkcijas;

 6.3. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams, aplinką;

 6.4. taikyti ugdymo metodus, atitinkančius vaiko amžiaus tarpsnio ir individualius ypatumus, ugdymo srities specifiką;

 6.5. ugdymo procesą grįsti pedagogo asmenybe ir jo pasaulėžiūros, dorovinės ir profesinės kompetencijos nuolatinio augimo nuostatomis;

 6.6. individualizuoti ir    diferencijuoti    ugdymo    turinį,    atitinkantį ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo tikslus, raidos ypatumus, ugdymosi poreikius ir interesus.

 7. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 7.1. vykdo ikimokyklinį ugdymą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis ir teisės aktų nustatyta tvarka parengta ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinį ugdymą organizuoja vadovaudamasi teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Atsižvelgdama į Mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat į vaikų poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

 7.2. rengia ikimokyklinio ugdymo programą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus ikimokyklinio ugdymo programų kriterijus;

 7.3. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, ugdymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės ugdymą;

 7.4. inicijuoja vaikų ugdymo (-si) pasiekimų tyrimus;

 7.5. sudaro palankias sąlygas ugdyti vaikų tautinį, pilietinį sąmoningumą, puoselėti kultūrinę ir socialinę brandą, tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

 7.6. sudaro sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją, dalytis gerąja patirtimi;

 7.7. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką, vykdo žalingų įpročių, smurto ir patyčių prevenciją;

 7.8. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais teisės aktais;

 7.9. organizuoja vaikų maitinimą;

 7.10. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja tėvų švietimą;

 7.11. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka vykdo vaiko minimalios priežiūros priemones, sudaro Mokyklos vaiko gerovės komisiją;

 7.12. vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikia mokamas papildomas paslaugas (studijas, būrelius, ekskursijas ir );

 7.13. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Skip to content