Menu Close

Teisės aktai

PLUNGĖS  LOPŠELIO–DARŽELIO „NYKŠTUKAS“  MOKINIŲ LANKOMUMO UŽTIKRINIMO, LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMO APRAŠAS

Lankomumo prevencijos priemonių aprašas

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS” VAIKŲ POILSIO ORGANIZAVIMO APRAŠAS

Vaikų poilsio organizavimo aprašas

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS” DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

Darbo apmokėjimo sistema 2024 m. vasario mėn.

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO PLUNGĖS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „NYKŠTUKAS“ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO ,, NYKŠTUKAS“ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 2022 M.

Darbo apmokėjimo sistema 2022 m.

 PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS” APSKAITOS ŽINIARAŠČIO PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

Apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ MOKINIŲ PAVEŽIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

Mokinių pavezimo ir naudojimo tvarkos aprašas

PLUNGĖS LOPŠELIO DARŽELIO „NYKŠTUKAS” IR KANTAUČIŲ SKYRIAUS VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO APRAŠAS

 Turizmo aprašas

Vadovaudamiesi Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193  26 punktu, skelbiame komisijos sudėtį                                                           

                                                                                                                                                                         Komisijos sudėtis skelbiama viešai

Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pažymėjimas   Aktyvios mokyklos vertinimo ataskaita

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO ugdymo grupių DARBO VASAROS METU

                                                                                  T1-141 Dėl Sav. šviet.įstaigų, įgyvend. ikimok. ir priešm. ugd. progr., ikimok. ir priešm. ugd. grup..doc (1)

 

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“MĖNESINIO MOKESČIO UŽ VAIKO UGDYMĄ, NAUDOJIMO   TVARKOS APRAŠAS

Mėnesinio mokesčio panaudojimo aprašas

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO PLUNGĖS LOPŠELYJE–DARŽELYJE „NYKŠTUKAS“  EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU TVARKOS APRAŠAS

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo organizavimo ekstremaliosios situacijos metu aprašas

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Apgaulės ir korupcijos prevencijos aprašas

PLUNGĖS LOPŠELIO – DARŽELIO „NYKŠTUKAS” DARBUOTOJŲ NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

                                                                                                                                                                                                                                                                  Nuotolinio darbo aprašas

 PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO ,, NYKŠTUKAS“ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 2020 M.

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO ,, NYKŠTUKAS“ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 2020  M.

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS” VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDMAS DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į PLUNGĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T1-283 Dėl cenralizuoto vaikų priėmimo į Plungės švietimo įstaigas

PLUNGĖS LOPŠELIO – DARŽELIO „ NYKŠTUKAS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

                                                                                                                                                                                                                       DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS” MOKINIŲ LANKOMUMO UŽTIKRINIMO, LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMO APRAŠAS

   MOKINIŲ LANKOMUMO UŽTIKRINIMO, LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMO APRAŠAS

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“DARBO LAIKO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

Darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas

PLUNGĖS LOPŠELIO – DARŽELIO „NYKŠTUKAS” DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

 parsisiųsti Word formatu

PLUNGĖS LOPŠELIO – DARŽELIO „NYKŠTUKAS” MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS IR PRIEDAI

parsiųsti Word formatu

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS

parsisiųsti Word formatu

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO„NYKŠTUKAS“ DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Darbuotojų-veiklos-vertinimo-tvarkos-aprašas

 

Skip to content