Vadovaudamiesi Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193  26 punktu, skelbiame komisijos sudėtį                                                           

                                                                                                                                                                                           Komisijos sudėtis skelbiama viešai

 

Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                       Pažymėjimas                                                                                                                                                                                                                                    Aktyvios mokyklos vertinimo ataskaita

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO ugdymo grupių DARBO VASAROS METU

                                                                                 T1-141 Dėl Sav. šviet.įstaigų, įgyvend. ikimok. ir priešm. ugd. progr., ikimok. ir priešm. ugd. grup..doc (1)

PLUNGĖS LOPŠELIO – DARŽELIO „NYKŠTUKAS" DARBUOTOJŲ NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Nuotolinio darbo aprašas

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDMAS DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į PLUNGĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T1-283 Dėl cenralizuoto vaikų priėmimo į Plungės švietimo įstaigas

 

PLUNGĖS LOPŠELIO – DARŽELIO „NYKŠTUKAS" DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS 

 parsisiųsti Word formatu

 

PLUNGĖS LOPŠELIO – DARŽELIO „NYKŠTUKAS" MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS IR PRIEDAI

parsiųsti Word formatu


PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS

parsisiųsti Word formatu